30 april 2022

Online oplossing voor uw problemen

Expand search form

Hoe kunnen we woestijnvorming voorkomen?

Effectieve preventie van woestijnvorming vereist zowel lokaal beheer als macro-beleidsbenaderingen die de duurzaamheid van ecosysteemdiensten bevorderen. Het is raadzaam zich te concentreren op preventie, omdat pogingen om verwoestijnde gebieden te herstellen duur zijn en vaak slechts beperkte resultaten opleveren.” Meer.

6.1 Waarom zijn acties nodig?

Vrachtwagen met hout
Vrachtwagen met hout
Bron: MA

Om verwoestijning te voorkomen en om te keren, zijn belangrijke beleidsinterventies en veranderingen in de aanpak van het beheer nodig. Dergelijke interventies moeten op lokale tot mondiale schaal worden uitgevoerd, met de actieve betrokkenheid van belanghebbenden en lokale gemeenschappen.

Maatschappelijke en beleidsmaatregelen moeten worden afgestemd op de mate van woestijnvorming waarmee een samenleving wordt geconfronteerd of waarschijnlijk zal worden geconfronteerd. In gebieden waar de woestijnvormingsprocessen zich in een vroeg stadium bevinden of relatief gering zijn, is het mogelijk het proces te stoppen en de belangrijkste diensten in de aangetaste gebieden te herstellen. Preventie is veel kosteneffectiever dan rehabilitatie, en hiermee moet bij beleidsbeslissingen rekening worden gehouden.

Het aanpakken van woestijnvorming is van cruciaal en essentieel belang voor het bereiken van de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling, die onder meer gericht zijn op het uitbannen van extreme armoede en het waarborgen van ecologische duurzaamheid.

Gemiddeld hebben mensen in droge gebieden een lagere levenskwaliteit dan mensen in andere gebieden. Wereldwijd leeft ongeveer de helft van de mensen die onder de armoedegrens leven in droge gebieden en hun samenlevingen zijn bijzonder kwetsbaar als gevolg van de omstandigheden in de ecosystemen van droge gebieden en de armoede. Het aanpakken van de woestijnvorming zou daarom bijdragen tot de uitroeiing van extreme armoede en honger. Meer.

6.2 Welke maatregelen kunnen worden genomen om woestijnvorming te voorkomen?

Terrassen voorkomen verdere geulerosie en slaan oppervlakteafvoer op voor de olijventeelt (Tunesië)
Terrassen voorkomen verdere geulerosie en slaan het afvloeiende water op voor de olijventeelt (Tunesië)
Bron: MA

Het creëren van een “preventiecultuur” kan een heel eind in de richting gaan van de bescherming van droge gebieden wanneer woestijnvorming net begint en zelfs wanneer deze aan de gang is. Het vereist een verandering in de houding van regeringen en bevolkingen. Het is gebleken dat bevolkingsgroepen in droge gebieden, voortbouwend op langdurige ervaring en actieve innovatie, woestijnvorming voor kunnen blijven door landbouw- en begrazingspraktijken op duurzame wijze te verbeteren.

Preventieve maatregelen zijn onder meer:

 • Integratie van land- en waterbeheer om de bodem te beschermen tegen erosie, verzilting en andere vormen van degradatie.
 • Bescherming van het vegetatiedek, dat een belangrijk instrument kan zijn voor bodembescherming tegen wind- en watererosie.
 • Integratie van het gebruik van land voor beweiding en landbouw waar de omstandigheden gunstig zijn, waardoor een efficiëntere nutriëntencyclus binnen de landbouwsystemen mogelijk wordt.
 • Toepassing van een combinatie van traditionele praktijken met plaatselijk aanvaardbare en plaatselijk aangepaste technologieën voor landgebruik.
 • Plaatselijke gemeenschappen de capaciteit geven om woestijnvorming te voorkomen en de hulpbronnen van droge gebieden doeltreffend te beheren.
 • Overschakelen op alternatieve middelen van bestaan die niet afhankelijk zijn van traditioneel landgebruik, zoals aquacultuur in droogvallende gebieden, landbouw onder glas en aan toerisme gerelateerde activiteiten, die minder beslag leggen op de plaatselijke grond en natuurlijke hulpbronnen, en toch duurzame inkomsten opleveren.
 • Creëren van economische kansen in stedelijke centra op droogland en in gebieden buiten droogland.

6.3 Met welke maatregelen kan landdegradatie worden tegengegaan?

Rehabilitatie- en herstelbenaderingen kunnen bijdragen tot het herstel van ecosysteemdiensten die verloren zijn gegaan ten gevolge van woestijnvorming. Herstel is gericht op het herstel van een eerdere toestand van het ecosysteem en alle functies en diensten daarvan, terwijl herstel gericht is op het herstel van specifieke delen van de systemen, teneinde de productiviteit van het ecosysteem te herstellen.

Doeltreffend herstel en rehabilitatie van verwoestijnde droge gebieden vereisen een combinatie van beleid en technologieën en nauwe betrokkenheid van plaatselijke gemeenschappen.

Voorbeelden van maatregelen voor herstel en rehabilitatie van ecosystemen zijn

 • aanleg van zaadbanken
 • herintroductie van geselecteerde soorten,
 • tegengaan van erosie door terrassen en andere maatregelen,
 • verrijking van de bodem met voedingsstoffen, en
 • het planten van bomen.

Beleidsmaatregelen die herstel stimuleren zijn onder meer capaciteitsopbouw, kapitaalinvesteringen en ondersteunende instellingen.

Het succes van herstelpraktijken hangt af van de beschikbaarheid van personele middelen, voldoende financiële middelen en infrastructuur, alsmede van de mate van afhankelijkheid van externe technologieën en culturele percepties. Adequate toegang tot deze hulpbronnen kan leiden tot succesvolle rehabilitatie van bepaalde ecosysteemdiensten en ook bijdragen tot vermindering van de armoede. Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, mislukken pogingen tot herstel. Het herstel van aangetaste drooglanddiensten kan dus moeilijk zijn, zelfs met belangrijke beleids- en technologie-interventies. Meer.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in de volgende onderwerpen

Kunnen we woestijnvorming terugdraaien?

De meest kosteneffectieve techniek om woestijnvorming tegen te gaan is om de begrazingsdruk te beheersen door natuurlijke vegetatie te laten regenereren. De natuurlijke vegetatie biedt niet alleen voedsel voor het vee, maar houdt ook de bodem vast en vermindert stofstormen.

Hoe kunnen we bodemerosie in de woestijn voorkomen?

Bodemerosie, hoe het voorkomen kan worden in de woestijn Het planten van bomenrijen om beschutting te creëren voorkomt bodemerosie. Rijen van dergelijke bomen worden beschuttingsgordels genoemd. Deze beschuttingsgordels hebben aanzienlijk bijgedragen tot de stabilisatie van zandduinen en tot de stabilisatie van de woestijn in West-India.

Hoe kunnen we uitbreiding van woestijnland voorkomen?

We kunnen de uitbreiding van woestijnland voorkomen door meer bomen te laten groeien, bebossing, het vergroten van de waterlichamen, stoppen met het kappen van bomen.

Hoe kunnen we klasse 10 landdegradatie voorkomen?

Bebossing. Goed beheer van begrazing om overbegrazing tegen te gaan. Aanplant van beschuttende plantengordels. Stabilisatie van zandduinen door het kweken van doornige struiken. Controle op mijnbouwactiviteiten. Correcte lozing en verwijdering van industrieel afvalwater en afvalstoffen na behandeling. (nihil) Correct beheer van afvalgebieden.

Kan bodemerosie worden voorkomen?

U kunt bodemerosie verminderen door: Het onderhouden van een gezond, meerjarig plantendek. Mulchen. Het planten van een bodembedekkend gewas – zoals winterrogge in moestuinen. Inclusief eenjarige grassen, kleine granen, peulvruchten en andere soorten vegetatie die worden geplant om een tijdelijke vegetatieve bedekking te geven.

Hoe verminderen magische stenen de woestijnvorming?

‘Magische stenen’ – cirkels van stenen worden op de grond geplaatst om water op de grond vast te houden in plaats van het snel over het oppervlak te laten lopen. Dit vermindert bodemerosie.

Hoe kunnen we overbegrazing voorkomen Klasse 10?

– Aanplant van meer bomen, aangezien de wortels van de bomen en planten de grond vasthouden en de grond niet laat verdorren. – Gebruik van vezelstammen om te voorkomen dat de grond verschuift of afhelt. – Een goed drainagesysteem om een goede doorstroming van het water in wateropvangsystemen mogelijk te maken. – Mulchmatten kunnen worden gedaan.

Hoe kunnen we grondbronnen 8 behouden?

Bebossing, landaanwinning, gereguleerd gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest en controle op overbegrazing zijn enkele van de meest gebruikte methoden om land te behouden.

Wat zijn 5 manieren om bodemerosie te voorkomen?

Het stoppen van bodemerosie is door het planten van vegetatie als bodembedekker erosie terrassenbouw terraslandbouw wordt succesvol beoefend. . . Cover gewassen helpen om de bodem te houden waar het hoort als het gaat om het voorkomen van. Keuze van planten met sterke wortels in gebieden waar de bodem van cruciaal belang is voor de levensvatbaarheid!

Wat zijn de 5 methoden van bodembehoud?

Deze praktijken zijn: vruchtwisseling, verminderde grondbewerking, mulchen, cover cropping en cross-slope farming. boeren om het gehalte aan organische stof in de bodem, de bodemstructuur en de bewortelingsdiepte te verhogen.

Hoe helpen bomen bij woestijnvorming?

Senegalese boeren planten een verscheidenheid aan multifunctionele bomen en planten die helpen woestijnvorming een halt toe te roepen en zorgen voor voedsel, veevoer en inkomen voor hun gezin. Via hun wortels leggen bomen stikstof vast in de bodem en bevorderen ze de groei van vele schimmels en andere microben die nodig zijn voor een gezonde bodem.

Wat zijn fysieke oorzaken van woestijnvorming?

Wat veroorzaakt woestijnvorming? Klimaatverandering – vooral lange droge periodes, waardoor droogte. Te veel dieren in het gebied – leidt tot overbegrazing . Bevolkingsgroei – traditionele, minder intensieve, landbouwmethoden nemen af.

Hoe kunnen we overbegrazing en overbeweiding stoppen?

Het probleem van overbeweiding kan worden beperkt door het planten van bedekkende gewassen die het bodemoppervlak vegetatief bedekken en het zo beschermen tegen de negatieve effecten van erosie door wind of regendruppels. In het algemeen kunnen de negatieve effecten van overbeweiding worden aangepakt door middel van verschillende duurzame landbouwmethoden.

Hoe kunnen 10 punten bodemerosie voorkomen?

Je kunt bodemerosie verminderen door:Het onderhouden van een gezond, meerjarig plantendek. Mulchen. Het planten van een bodembedekkend gewas – zoals winterrogge in moestuinen. Het plaatsen van steenslag, houtsnippers en andere soortgelijke materialen in intensief gebruikte gebieden waar vegetatie moeilijk aan te leggen en te onderhouden is.

Hoe kan depositie worden voorkomen?

TactiekenBehoud vegetatie. of herbegroei oevers om watersnelheid en energie te absorberen en af te voeren. Vertraag de afwatering van het wegdek en verminder sedimentatie door het water naar beboste of dichtbegroeide gebieden te leiden met afvoersloten. brede dips. bioswales en waterbars (Keller en Ketcheson 2015).

Vorig artikel

Kun je koffiedik in de tuin gebruiken?

Volgend artikel

Is opnieuw opgewarmde pasta slecht voor u?

You might be interested in …

Is rijst een stoffelijk zelfstandig naamwoord?

In het gegeven geval is rijst een collectief zelfstandig naamwoord en behandelen we ze als enkelvoudige zelfstandige naamwoorden. Het zal dus rijst zijn en niet rijst. Ook grond kan hier een gemeenschappelijk zelfstandig naamwoord zijn, […]